PVR Arved Transcube (Ranip)

Bandhu Nagar, Vijay Nagar, Ranip, Ahmedabad, Gujarat 382480, India

Show Time Silver Gold Platinum
11:05 pm
175
175
221
Show Time Silver Gold Platinum
10:00 pm
175
175
221
Show Time Silver Gold Platinum
10:15 pm
175
175
221
Show Time Silver Gold Platinum
11:00 pm
175
221
331
Show Time Silver Gold Platinum
10:40 pm
175
221
331