PVR Arved Transcube (Ranip)

Bandhu Nagar, Vijay Nagar, Ranip, Ahmedabad, Gujarat 382480, India

Show Time Silver Gold Platinum
12:20 pm
112
156
276
02:40 pm
112
156
276
03:40 pm
112
156
276
06:00 pm
147
184
304
07:00 pm
147
184
304
09:20 pm
165
202
322
10:20 pm
165
202
322
Show Time Silver Gold Platinum
12:35 pm
112
156
276
03:40 pm
112
156
276
04:40 pm
112
112
156
06:45 pm
147
184
304
09:50 pm
165
202
322
10:50 pm
165
165
202
Show Time Silver Gold Platinum
11:45 am
138
138
221
02:30 pm
138
156
276
05:15 pm
138
156
276
08:00 pm
147
184
304
10:45 pm
165
202
322
Show Time Silver Gold Platinum
11:30 am
85
85
112
05:10 pm
112
112
156
07:50 pm
147
147
184
10:30 pm
165
165
202
Show Time Silver Gold Platinum
01:35 pm
112
112
156
10:10 pm
165
165
202
Show Time Silver Gold Platinum
07:05 pm
147
147
184
Show Time Silver Gold Platinum
07:45 pm
147
147
184