PVR Arved Transcube (Ranip)

Bandhu Nagar, Vijay Nagar, Ranip, Ahmedabad, Gujarat 382480, India

Show Time Silver Gold Platinum
09:00 am
80
100
200
10:00 am
80
100
200
11:00 am
80
100
200
12:05 pm
120
140
240
01:05 pm
120
140
240
02:05 pm
120
140
240
03:10 pm
120
140
265
04:10 pm
120
140
265
05:10 pm
120
140
265
06:15 pm
150
160
285
08:15 pm
150
160
285
09:20 pm
160
175
300
10:20 pm
160
175
300
Show Time Silver Gold Platinum
09:45 am
80
80
100
12:45 pm
120
120
140
04:00 pm
120
120
140
06:45 pm
150
150
160
10:40 pm
160
160
175
Show Time Silver Gold Platinum
09:00 am
80
80
100
02:35 pm
120
120
140
08:10 pm
150
150
160
Show Time Silver Gold Platinum
10:30 pm
160
175
300
Show Time Silver Gold Platinum
03:45 pm
120
120
140
Show Time Silver Gold Platinum
10:00 pm
160
160
175
Show Time Silver Gold Platinum
04:30 pm
120
140
265
Show Time Silver Gold Platinum
10:45 am
80
100
200
Show Time Silver Gold Platinum
01:00 pm
150
150
150
Show Time Silver Gold Platinum
07:15 pm
150
160
285