PVR Arved Transcube (Ranip)

Bandhu Nagar, Vijay Nagar, Ranip, Ahmedabad, Gujarat 382480, India

Show Time Silver Gold Platinum
11:20 am
104
138
258
12:20 pm
184
230
341
02:40 pm
184
230
341
03:40 pm
193
239
350
06:00 pm
202
248
359
07:00 pm
202
248
359
09:20 pm
175
221
331
10:20 pm
175
221
331
Show Time Silver Gold Platinum
09:30 am
104
138
258
12:35 pm
184
230
341
03:40 pm
193
239
350
04:40 pm
193
193
239
06:45 pm
202
248
359
09:50 pm
175
221
331
10:50 pm
175
175
221
Show Time Silver Gold Platinum
11:45 am
138
138
230
02:30 pm
184
230
341
05:15 pm
193
239
350
08:00 pm
202
248
359
10:45 pm
175
221
331
Show Time Silver Gold Platinum
11:30 am
104
104
138
05:10 pm
193
193
239
07:50 pm
202
202
248
10:30 pm
175
175
221
Show Time Silver Gold Platinum
10:45 am
104
104
138
01:35 pm
184
184
230
10:10 pm
175
175
221
Show Time Silver Gold Platinum
10:30 am
104
104
138
07:45 pm
202
202
248
Show Time Silver Gold Platinum
07:05 pm
202
202
248